ביטוח חיים ופנסיה

ביטוח חיים הינו ביטוח שנועד להעניק ביטחון כלכלי לבני משפחה, במקרה של מות המבוטח.

אפיק חיסכון אלטרנטיבי לטווח ארוך כדוגמת קרן פנסיה או קופת גמל. ביטוח חיים מאפשר למשל, הבטחת הכנסה לגיל פרישה  אם באמצעות גמלא חודשית ואם באמצעות סכום הוני חד פעמי, בנוסף על כיסויים בעת תקופת הביטוח כאובדן כושר עבודה וכריסק למקרה מוות.

ביטוח שנועד להעניק כיסוי ביטוחי לצרכים מיוחדים כגון: חוב משכנתא או הלוואה אחרת , שעל המבוטח להחזיר, חיסכון לילדים (בפוליסת פרט) וכדומה.

 

ישנם שני מסלולי ביטוח בסיסיים:

1. ריסק טהור - במסלול זה משלמת חברת הביטוח תגמולים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד.

2. ריסק עם חיסכון- במסלול זה משלמת חברת הביטוח תגמולים הן במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח והן בהגיעו לגיל מסויים (בדר"כ גיל פרישה).

 

קיימים ארבעה סוגי פוליסות בסיסיים לביטוח חיים:

1. פוליסת פרט - פוליסה הנעשית ע"י אדם פרטי והמורכבת במקרים רבים מחיסכון ומביטוח.

2. פוליסת מנהלים או עובדים שכירים - פוליסה הנעשית ע"י המעביד. המבוטחים בפוליסה הם העובדים. תשלומי הפרמיה מתחלקים בין העובד לבין המעביד. פוליסה זו נעשית כאלטרנטיבה לקרן פנסיה או לקופת גמל. הפוליסה מאושרת כקופת גמל (קופת ביטוח) ולכן כפופה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), ובהתאם זכאית להטבות מס.

3. פוליסת עצמאים - פוליסה הנעשית ע"י אדם פרטי המעוניין לבטח את עצמו או אדם קרוב אליו, לאחר שקיבל את אישורו. הפוליסה מאושרת כקופת גמל ולכן כפופה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), ובהתאם זכאית להטבות מס.

4. פוליסה קבוצתית - פוליסת ריסק טהור, הנעשית ע"י מעביד, תאגיד או ספק שירות הנקראים במקרה זה "בעל הפוליסה" לקבוצת מבוטחים הקשורים אליו. הפרמיה בפוליסה מסוג זה יכולה להשתלם או ע"י בעל הפוליסה או ע"י המבוטחים.

 

מאפיינים ייחודים של פוליסה לביטוח חיים:

פוליסת ביטוח חיים ניתן למצוא שילוב של מאפיינים ייחודים, אשר נובעים מאופייה של הפוליסה. להלן עיקרם:

1. פוליסה לביטוח חיים אינה ניתנת לביטול באופן חד צדדי על ידי חברת הביטוח, אלא אם המבוטח לא שילם את הפרמיה לפוליסה והחברה הודיעה לו על כך, בהתאם להוראות החוק.

2. בפוליסה לביטוח חיים יכול המבוטח למנות מוטבים למקרה מוות, והוא רשאי למנות כמוטב כל אדם בו יבחר. במקרה של מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח יהיו המוטבים זכאים לסכום הביטוח בכיסוי הביטוחי למקרה מוות.

3. בביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא אין סייגים לחבות חברת הביטוח לשלם את דמי הביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. (למעט אם פעל המבוטח בכוונת מרמה, למשל, ובכפוף להוראות החוק) החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח רק אם מקרה הביטוח ארע עקב התאבדות המבוטח תוך 12 חודשים ממועד תחילת הביטוח.

4. בחלק מפוליסות ביטוח החיים המשולבות בחיסכון קיים מקדם קצבה המגלם הבטחת תוחלת חיים. מקדם קצבה הינו המספר בו יחולקו סך הכספים הצבורים בפוליסה בתום תקופת הביטוח (לרוב גיל הפרישה), כאשר התוצאה שתתקבל הינה הקצבה שתשולם למבוטח מאותו רגע לכל ימי חייו. מקדם הקצבה נקבע בהתאם למין המבוטח ולגילו ביום התחלת קבלת הקצבה. מקדם קצבה המגלם הבטחת תוחלת חיים הינו מקדם שהנחת תוחלת החיים שעל פיה נקבע המקדם הינה מובטחת ולא ניתנת לשינוי על ידי החברה. אולם, מאחר שהתשואה במקרה זה אינה מובטחת הרי שהריבית התחשיבית שלפיה חושבו מקדמי הקצבה יכולה להשתנות וכתוצאה מכך לשנות את מקדמי הקצבה. במידה שיחול שינוי בריבית התחשיבית כאמור על חברת הביטוח לשלוח למבוטח טבלה מעודכנת של מקדמי הקצבה.

 

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לשכיר או לעצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה, וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד. החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו או של העובד לבדו כאשר מדובר בעצמאי.

 

קרן פנסיה חובה -  החל מה - 01.01.2008 נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים, שנחתם על ידי שר התמ"ת אלי ישי. הצו קובע כי על כל מעסיק לדאוג לפנסיה של עובדיו על ידי הפרשת אחוזים קבועים מהמשכורת של העובד לטובת חיסכון פנסיוני ושיכלול גם ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה או חלילה מוות. 

החל ממשכורת 07.2016  בוצע עדכון לסך כל ההפרשה תעמוד על 18%

בהתאם לחלוקה הבאה :

6% ע"ח המעביד הפרשה לפיצויים

6.25% ע"ח המעביד הפרשה לתגמולים

5.75% ע"ח העובד הפרשה לתגמולים

 

 

צור קשר עם משרדנו עוד היום ואנו נסביר ונענה על כל שאלה להפקת הביטוח המתאים עבורך. 

בונדי סוכנות ביטוח

04-6880200