ביטוח חבויות

ביטוחי האחריות  מחלקים לשתי קבוצות - בקבוצה האחת מכוסים מקרים שקרו בתקופת הביטוח, ובקבוצה השניה מכוסים מקרים בהם עילת התביעה נודעה למבוטח בתקופת הביטוח. כך, לדוגמא, אפשר ובמקום כלשהו בעולם נפגע אדם ממוצר שיוצר על ידי חברה ישראלית. יש והחברה הישראלית תלמד על אותו אירוע רק בעוד מספר שנים. הפוליסה הרלוונטית לגבי אותה פגיעה תהיה הפוליסה שתהיה בתוקף במועד הידיעה.

הפוליסות העיקריות בביטוח אחריות (בנוסף לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי") הן:

 

ביטוח חבות מעבידים - העוסק בחבותו החוקית של מעביד כלפי עובד שלו בגין נזק גופני שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.

ביטוח חבות מוצר - העוסק בחבותו החוקית של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בגין נזק לגוף או לרכוש שקרה להם עקב מוצר שיוצר, טופל, תוקן, סופק וכד' על ידי המבוטח. ביטוח זה נערך כרגיל לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.

ביטוח אחריות מקצועית - העוסק בחבותו החוקית של המבוטח כלפי צדדים שלישיים עקב מעשה או מחדל מקצועי שלו. הכיסוי לפי ביטוח זה חל כרגיל גם על נזק "כספי" שלא בהמשך לנזק ממשי לגוף או לרכוש. ביטוח זה נערך עפ"ר לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.

ביטוח אחריות נושאי משרה - העוסק באחריותו המקצועית של נושא משרה (עפ"ר בחברה) כלפי צדדים שלישיים. ביטוח זה נערך לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.

ביטוח צד שלישי עקב שימוש בכלי רכב.

בונדי סוכנות ביטוח

04-6880200